Poprzednie poziomy zalecane dla mikotoksyn T-2 i toksyny HT-2 są obecnie najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości dla zbóż i produktów zbożowych. Będą one obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

 

Toksyny T-2 i HT-2 to mikotoksyny z grupy trichotecenów, które są wytwarzane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Występują one głównie na zbożach (owies, jęczmień, pszenica, żyto, kukurydza i ryż) i lubią ciepłą, wilgotną pogodę.

 

Toksyna T-2 jest szybko metabolizowana do różnych produktów, przy czym głównym metabolitem jest toksyna HT-2. Obie toksyny są szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Jeśli skażone ziarno jest spożywane, toksyna może również przedostać się do jaj lub mleka. Badania wykazały, że są one silnymi cytotoksynami, które mogą mieć działanie rakotwórcze i osłabiać układ odpornościowy.

 

Po udostępnieniu wystarczających danych toksykologicznych EFSA zaproponował ustanowienie wiążących unijnych limitów dla tych mikotoksyn od 2020 roku. Zostały one opublikowane w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2024/1038 z dnia 9 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 2023/915 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów toksyn T-2 i HT-2 w żywności i będą miały zastosowanie od dnia 1 lipca 2024 r.

 

Załącznik I do rozporządzenia zawiera wykaz wymagań dla różnych grup produktów i etapów przetwarzania

 

1.9


 

Toksyny T-2 i HT-2


 

Maksymalny poziom
 (μg/kg)


(Suma T2/HT2)

Uwagi
W przypadku sumy toksyn T-2 i HT-2 maksymalne poziomy odnoszą się do dolnych poziomów stężeń, które są obliczane przy założeniu, że wszystkie wartości poniżej granicy oznaczalności wynoszą zero.

1.9.1

Nieprzetworzone ziarna zbóż z wyjątkiem produktów wymienionych w 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 i 1.9.1.4.

50

Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy przeznaczonych do przetwarzania na mokro oraz z wyjątkiem ryżu.

Maksymalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren zbóż wprowadzanych do obrotu w celu przetworzenia wstępnego (6)

1.9.1.1

Nieprzetworzone ziarna jęczmienia browarnego

200

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonego ziarna jęczmienia browarnego wprowadzonego do obrotu w celu przetworzenia wstępnego. (6) .

1.9.1.2

Nieprzetworzone ziarna jęczmienia inne niż ziarna jęczmienia do produkcji słodu

150

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonego ziarna jęczmienia wprowadzonego do obrotu w celu przetworzenia wstępnego. (6) .

1.9.1.3

Nieprzetworzone ziarna kukurydzy i nieprzetworzone ziarna pszenicy durum

100

Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy, w przypadku których jest oczywiste, np. poprzez etykietowanie lub przeznaczenie, że są one przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w procesie mielenia na mokro (produkcja skrobi).

Maksymalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonych ziaren kukurydzy i nieprzetworzonych ziaren pszenicy durum wprowadzanych do obrotu w celu przetworzenia wstępnego. (6) .

1.9.1.4

Nieprzetworzone ziarna owsa z niejadalną łuską

1250

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do nieprzetworzonego ziarna owsa z łuską wprowadzonego do obrotu w celu przetworzenia wstępnego. (6).

Najwyższy dopuszczalny poziom dotyczy ziaren owsa wraz z niejadalną łuską.

1.9.2

Zboża wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 1.9.2.1 i 1.9.2.2.

20

Z wyjątkiem ryżu.

1.9.2.1

Owies wprowadzony na rynek dla konsumenta końcowego

100

 

1.9.2.2

Jęczmień, kukurydza i pszenica durum wprowadzone na rynek dla konsumenta końcowego

50

 

1.9.3

Produkty przemiału zbóż, z wyjątkiem produktów wymienionych w 1.9.3.1 i 1.9.3.2

20

Z wyjątkiem produktów mielenia ryżu.

1.9.3.1

Produkty przemiału owsa (włącznie z otrębami owsianymi)

100

 

1.9.3.2

Otręby ze zbóż innych niż owies i produkty przemiału kukurydzy

50

 

1.9.4

Wyroby piekarnicze z wyjątkiem produktów wymienionych w 1.9.5, makarony, przekąski zbożowe i płatki śniadaniowe z wyjątkiem produktów wymienionych w 1.9.6, 1.9.7 i 1.9.8

20

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

Łącznie z drobnymi wyrobami piekarniczymi.

Makaron oznacza makaron (suchy) o zawartości wody około 12 %.

1.9.5

Wyroby piekarnicze zawierające co najmniej 90 % produktów przemiału owsa

100

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

W tym małe wyroby piekarnicze.

1.9.6

Płatki owsiane

100

 

1.9.7

Płatki śniadaniowe składające się w co najmniej 50 % z otrębów zbożowych, produktów przemiału ziarna owsa, produktów przemiału ziarna kukurydzy, całych ziaren owsa, ziaren jęczmienia, ziaren kukurydzy lub ziaren pszenicy durum i składające się w mniej niż 40 % z produktów przemiału ziarna owsa i całych ziaren owsa

50

 

1.9.8

Płatki śniadaniowe składające się w co najmniej 50 % z otrębów zbożowych, produktów przemiału ziarna owsa, produktów przemiału ziarna kukurydzy, całych ziaren owsa, ziaren jęczmienia, ziaren kukurydzy lub ziaren pszenicy durum oraz w co najmniej 40 % z produktów przemiału ziarna owsa i całych ziaren owsa

75

 

1.9.9

Żywność dla niemowląt i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci (3)

10

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu.

1.9.10

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci (3)

10

Z wyjątkiem produktów z ryżu.

Najwyższy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy (5) produktu wprowadzonego do obrotu”.

Teksty przypisów można znaleźć w regulaminie.

 

Brzmi to dość skomplikowanie, ale oto jest...

TWOJA KORZYŚĆ: Laboratoria AGROLAB GROUP nie tylko określają zawartość mikotoksyn we wszystkich produktach spożywczych i paszach dla zwierząt, ale także oceniają wyniki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy raport z analizy podsumowuje wyniki pomiarów w jasnej i łatwej do zrozumienia ocenie.

 

Author: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska, AGROLAB Polska