Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (NVWA) opublikował rozporządzenie w sprawie wdrożenia deklaracji SCoPAFF dotyczącej MOAH (węglowodorów aromatycznych olejów mineralnych) w żywności, które wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

 

W kręgach branży spożywczej holenderski dekret jest krytykowany jako zbyt ogólny i restrykcyjny, argumentując, że przekroczenie limitu ilościowego MOAH nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

 

Jeżeli wartość MOAH wynosząca 1 mg/kg (bez uwzględnienia niepewności pomiaru) zostanie przekroczona w żywności dla niemowląt, żywności uzupełniającej dla dzieci, żywności leczniczej dla niemowląt lub żywności dla niemowląt, NWA żąda wycofania tych produktów z rynku.

 

Jednakże w przypadku żywności (z wyjątkiem preparatów do początkowego żywienia niemowląt), która przekracza odpowiedni limit zawartości, na korzyść przedsiębiorstwa uwzględnia się niepewność pomiaru (MU) wynoszącą 50%. Jeżeli wartość graniczna zostanie przekroczona nawet po odjęciu MU, organ również w tym przypadku wymaga wycofania produktu.

 

Wyjątek od limitu zawartości (suma MOAH 2 mg/kg) istnieje dla żywności o zawartości tłuszczu >50%.  W tym przypadku nie jest wymagane wycofanie produktu, ale władze zastrzegają sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji w wyjątkowych przypadkach.

 

Kategoria produktu

Limit działania UE

 (Suma MOAH w mg/kg)

Sucha żywność o niskiej zawartości tłuszczu/oleju (≤4% tłuszczu/oleju)

0,5

Żywność o wyższej zawartości tłuszczu/oleju (>4% tłuszczu/oleju, ≤50% tłuszczu/oleju)

1,0

Tłuszcze/oleje lub żywność zawierająca >50% tłuszczu/oleju

2,0

Źródło: https://food.ec.europa.eu

 

Dopóki nie ma wiążących limitów UE dla MOAH, władze powstrzymają się od dalszych środków administracyjnych, takich jak pisemne ostrzeżenia, grzywny.

 

Uwaga! Podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane do zgłaszania zgodnie z art. 19 ALV (rozporządzenie UE 178/2002). 19 ALV (rozporządzenie UE 178/2002), jeśli istnieją powody, aby sądzić, że żywność importowana, produkowana, przetwarzana, wytwarzana lub dystrybuowana przez nich nie jest zgodna z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

 

Obejmuje to ustalenia MOAH w przypadku przekroczenia poziomu zawartości UE (bez uwzględnienia niepewności pomiaru). Jeśli takie ustalenia nie zostaną zgłoszone do NVWA lub zostaną zgłoszone z opóźnieniem, egzekwowanie będzie zgodne ze standardową polityką interwencyjną NVWA. W wyjątkowych sytuacjach (np. wysokie poziomy MOAH w olejach lub tłuszczach) lub w przypadkach granicznych NVWA będzie postępować indywidualnie dla każdego przypadku i określi odpowiednią strategię egzekwowania przepisów.

 

TWOJE  PLUS: AGROLAB Dr. A Verwey przeprowadza akredytowane analizy pozostałości MOSH/MOAH przy użyciu najnowocześniejszych metod LC/GC MS/MS. Informujemy z wyprzedzeniem, jeśli po potwierdzeniu wyników zostanie przekroczona dopuszczalna wartość działania UE i zalecamy natychmiastowe zgłoszenie. Obecnie laboratorium nie podlega (jeszcze) dodatkowemu obowiązkowi raportowania.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Ania Rutkowska (AGROLAB Polska)