Nachdenken

Terminy "akredytacja" i "certyfikacja" są często używane równoznacznie. Nie jest to jednak poprawne.

 

Certyfikacja" generalnie potwierdza "zgodność". Certyfikacja jest dowodem na to, że firma, osoba, organizacja, system, produkt lub usługa spełniają określone wymagania. Jako prosty przykład można podać naklejkę ASU (test emisji spalin) dla pojazdów silnikowych. Potwierdza ona, że pojazd spełniał wymaganą normę w czasie badania. Ta deklaracja zgodności jest ograniczona w czasie.

 

"Akredytacja" wykracza poza ten zakres i potwierdza "kompetencje" oprócz "zgodności" z określoną normą. Akredytacja jest potwierdzeniem przez organ trzeci, że jednostka oceniająca zgodność, np. laboratorium, posiada kompetencje techniczne do wykonywania określonych zadań związanych z oceną jakości. Akredytowane laboratoria posiadają zatem niezależnie potwierdzone kompetencje do przeprowadzania prawidłowych i ważnych badań oraz oceny wyników. Kompetencja ta leży po stronie personelu, który musi być w związku z tym wyraźnie przeszkolony, pracować zgodnie z ważnymi procedurami testowymi i być w stanie prawidłowo ocenić zastosowane procedury również w odniesieniu do niepewności pomiaru.

 

TWOJA KORZYŚĆ: Wszystkie laboratoria grupy AGROLAB są akredytowane zgodnie z normą EN ISO 17025 i regularnie udowadniają, że posiadają wymagane kompetencje. To wzbudza zaufanie i daje Państwu spokój!

 

 

 

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

 

Kariera
 
 
Kontakt