znak akapitu

Okres zatwierdzenia Chloropiryfosu wygasa w styczniu 2020 r., a według EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) ustawowe kryteria odnowienia zatwierdzenia w UE nie są spełnione.

 

Komisja Europejska upoważniła EFSA do przeprowadzenia wczesnej oceny wpływu chloropiryfosu na zdrowie człowieka w ramach oceny nowego zezwolenia.  

EFSA stwierdził, że chloropiryfos może mieć skutki genotoksyczne i neurologiczne. Ponadto ocena danych epidemiologicznych wskazuje na dodatkowe działania niepożądane u dzieci. Nie jest zatem możliwe ustalenie bezpiecznego poziomu narażenia lub toksykologicznej wartości odniesienia dla tej substancji.

 

W związku z powyższym odkrycie zanieczyszczonych partii słonecznikowego kwasu oleinowego chloropiryfosem z Europy Wschodniej (zob. komunikat prasowy z dnia 04.08.2019 r.) nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście zapewnienia jakości zakupionych surowców.

Kariera
 
 
Kontakt