AGROLAB is al sinds 2008 één van de pioniers in de analyse van PFAS (Per- en Poly- Fluor Alkyl Stoffen) en som-parameters AOF (absorbeerbare organische fluorverbindingen) en TOP (totaal oxideerbare precursors). Sinds 2019 biedt laboratorium AL-West ook analysepakketten die voldoen aan de meest recente Nederlandse en Vlaamse regelgeving voor bodem- en watermonitoring. Ook werken we aan de ontwikkeling van PFAS-analyses in lucht(-dragers). Voor meer informatie kunt u de beschikbare productbladen raadplegen, of contact opnemen met onze accountmanagers.

Wat zijn PFAS?

PFAS (Per- en Poly- Fluor Alkyl Stoffen) zijn een familie van ca. 5000 tot nu toe geïdentificeerde volledig (per-) en deels (poly-) gefluoreerde organische verbindingen die al sinds 1950 op grote schaal worden gebruikt in de industrie. Er zijn PFAS met korte en lange ketens. Lange keten-vertegenwoordigers als PFOA (een perfluorcarbonzuur) en PFOS (een perfluorsulfonzuur) zijn de bekendste vertegenwoordigers. PFAS die bij het productieproces vrijkomen worden zowel door de lucht (schoorstenen) als via het afvalwater uitgestoten. Door hun persistentie in het milieu en de capaciteit zich op te hopen in levende organismen zijn deze stoffen ingedeeld in de categorie ‘eeuwige verontreinigende stoffen’.  

 

HOE WORDEN ZE GEANALYSEERD?

Er zijn gevoelige en nauwkeurige analysemethoden nodig om PFAS in water en bodem op te sporen omdat die al bij zeer lage concentraties verontreinigd kunnen zijn. AL-WEST gebruikt analytische methoden zoals vloeistofchromatografie gekoppeld aan tandem massaspectrometrie (LC/MS/MS) en gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC/MS) om deze chemische verbindingen in water en bodem te analyseren.

 

AOF / TOP ASSAY

Niet alle componenten kunnen individueel worden gekwantificeerd door middel van chromatografie omdat ze instabiel zijn en in-situ gedeeltelijk worden omgezet. Deze zgn. polygefluoreerde precursors en metabolieten kunnen in het laboratorium worden geoxideerd tot geperfluoreerde carbonzuren (PFCA) met behulp van de TOP-assay. Dit maakt kwantificering in waterige matrices mogelijk, in de vorm van een somparameter (TOP). Ook kan het adsorbeerbare organische fluor (AOF) worden gebruikt om het totale fluorgehalte dat afkomstig is van PFAS in waterige media te bepalen als globale index-parameter voor PFAS. De bepalingen van deze somparameters bieden een mogelijkheid om de individuele PFAS-bepaling via LC/- of GC/MS(/MS) aan te vullen voor een beter totaalbeeld.

 

WAT BIEDEN WIJ?

  • Meer dan 70 standaard-moleculen (vnl. via ISO 21675 en DIN 38414-14).
  • Dynamisch aanbod  met diverse gestandaardiseerde PFAS pakketten voor Europa.
  • TOP-assay (eigen methode) en aanvullende analyse via DIN 38414-14.
  • AOF-index (eigen methode). 
  • Grote capaciteit waardoor analyses standaard in 5 dagen maar ook in 24 uur (bodem) en 48 uur (water) mogelijk zijn.
  • Talrijke ontwikkelingen in uitvoering (o.a. lucht-analyses).