Ook declaratie-analyses voor handelsmeststoffen voeren wij deskundig en snel uit volgens de relevante voorschriften. Vooralsnog nog niet volgens de Nederlandse richtlijnen.

Overzicht van ons productportfolio

Handelsmeststoffen

 

Handelsmeststoffen

Bij AGROLAB LUFA in Kiel onderzoeken wij alle minerale en organische handelsmeststoffen op plantaardige voedingsstoffen en schadelijke stoffen volgens de Duitse Meststoffenwet en de Duitse Meststoffenverordening. Dit omvat uiteraard ook de vereiste declaratie bij meststoffen.

 
 

Stalmest

 

Stalmest

Analysepakketten voor drijfmest, vaste mest en droge kippenmest worden volgens een modulesysteem samengesteld: N-totaal en NH4-N; droge stof; P en K; Ca en Mg; Na, Cu en Zn; organische stof; basische stoffen, op aanvraag ook andere elementen, zware metalen en organische schadelijke stoffen. Op verzoek stellen wij gratis een declaratie bij meststoffen voor u op.

Belangrijke aspecten bij opslag en transport

Drijfmestmonsters mogen in geen geval worden verhit (bijvoorbeeld door zonlicht), omdat de fles als gevolg van gisting kan exploderen. Het monster kan door de account manager naar het laboratorium worden gebracht, of – als het in een geurdichte verpakking is verpakt – ook per post naar het laboratorium worden gestuurd.

 
 

Secundaire grondstoffen (compost, digestaat uit biogastinstallaties, rioolslib)

 

Secundaire grondstoffen (compost, digestaat uit biogastinstallaties, rioolslib)

Wij testen secundaire grondstoffen die als meststof gebruikt kunnen worden, op plantaardige voedingsstoffen en schadelijke stoffen, in overeenstemming met de Duitse Meststoffenwet, de Duitse Meststoffenverordening, de Duitse Rioolslibverordening dan wel de Duitse Bioafvalverordening. Voor rioolslib en compost die in de landbouw worden benut, moeten in overeenstemming met de Duitse Meststoffenverordening verklaringen worden afgegeven. In verband daarmee zijn allerlei testst (o.a. op dioxineachtige pcb's, beschikbare stikstof) verplicht en moet er aan diverse eisen worden voldaan. AGROLAB stelt zonder bijkomende kosten een verklaring bij meststoffen op die voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Een dergelijke verklaring heeft altijd betrekking op de onderzochte parameters. AGROLAB biedt complete en aangepaste maar nog steeds adequate analysepakketten aan met het oog op naleving van de Meststoffenverordening.

 
 

Contact